Regulamin samorządu uczniowskiego

Opublikowano: czwartek, 27, listopad 2014

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I.    Postanowienia ogólne

§ 1


W Zespole Szkół w Tworkowej działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

§ 2


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im .I. J. Paderewskiego I publicznego Gimnazjum w Tworkowej.

§ 3


Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

§ 4


Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 5


Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a)    Powszechność współrządzenia.
b)    Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
c)    Autonomia.
d)    Jawność funkcjonowania.

§ 6


Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:
a)    Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami.
b)    Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c)    Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d)    Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
e)    Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
f)    Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.
g)    Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.


II.    Struktura Samorządu Uczniowskiego

§ 7


Organami Samorządu są;
a)    Zebranie plenarne uczniów szkoły.
b)    Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.
c)    Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, kronikarz, członkowie.

§ 8


Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:
a)    Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
b)    Kieruje pracą Samorządu.
c)    Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
d)    Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.
e)    Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
f)    Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
g)    Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
h)    Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

Art. 9


1.    Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
a)    Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych, raz w tygodniu.
b)    Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym.
c)    Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

2.    Samorząd opiniuje:
a.    kryteria przydzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
b.    ustalanie dni wolnych w szkole.

§ 10


Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:
a)    Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
b)    W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
c)    Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
d)    Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

§ 11


Kronikarz jako członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie kroniki Samorządu.


III.    Tryb przeprowadzania wyborów

§ 12


Komisja wyborcza:
a)    Składa się z pięciu wybranych uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
b)    Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
c)    Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.
d)    Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

§ 13


Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Tworkowej.

§ 14


Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający.

§ 15


Procedura zgłaszania kandydatów:
a)    Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłonionych podczas  zebrania plenarnego klasy.
b)    Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
c)    Lista kandydatów oraz ich charakterystyki muszą być upublicznione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.


§ 17


Zasady glosowania;
a)    Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.
b)    Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

§ 18


Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:
a)    Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
b)    Liczba kandydatów, którzy wejdą do Rady Samorządu Uczniowskiego zależy od liczby zwolnionych miejsc.
c)    Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą.
d)    Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.


IV.    Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 19


Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:
a)    Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek lub innych okoliczności, organizacji loterii po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
b)    Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.

§ 20


Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na:
a)    Zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego.
b)    Nagrody rzeczowe dla uczniów.
c)    Dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej organizowanej przez szkołę przy współpracy Samorządu Uczniowskiego.

§ 21


a)    Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałająca przy podejmowaniu decyzji z opiekunem samorządu.
b)    Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego powinny być ewidencjonowane i kontrolowane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


V.    Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22


Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.


VI.    Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 23


Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu, roczny plan pracy, rozliczenia finansowe, zeszyt protokołów, kronika Rady Samorządu Uczniowskiego.

VII.    Przepisy końcowe

§ 24


Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

§ 25


Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas.

Regulamin uchwalono dnia 25 września 2008 roku.

 

Opiekun SU mgr Beata Kania                                                                                         Dyrektor: Maria Włodarczyjk