Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek


Czytaj więcej: Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek     W dniu 19 grudnia 2014r. odbył się międzyklasowy konkurs kolęd i pastorałek "Zaśpiewajmy Maleńkiemu", którego celem było krzewienie wartości religijnych i podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej. Udział w nim wzięły wszystkie klasy szkolne oraz dwie grupy przedszkolne. Uczestnicy wystąpili w różnobarwnych strojach: królów, aniołów i pastuszków, które wprowadziły obecnych w świąteczną atmosferę.
     Każda z grup wykonała utwór wspólnie ze swoim wychowawcą, prezentując przy tym nie tylko swój talent wokalno     -artystyczny,  ale również choreograficzny.  Konkurs był oceniany w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria - klasy I - III SP
II kategoria klasy IV - VI SP
III kategoria - klasy I - III Gimnazjum.

Czytaj więcej: Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek

Konkurs literacki

Czytaj więcej: Konkurs literacki     Dnia 4 grudnia 2014 r. w Złotej odbył się międzygimnazjalny konkurs pod hasłem”Gimnazjada z Jeżycjadą „. Wszystkie zadania konkursowe dotyczyły lektury Pt. „Kalafior” M. Musierowicz.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Dominika Leszczyńska, Magdalena Zorska, Natalia Szpil. Konkurs obejmował rywalizację indywidualną, w której Dominika Leszczyńska zajęła III miejsce. Nagrodą w zmaganiach drużynowych był tort.
Opiekun konkursu:
M Różowska

Konkurs recytatorski

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski     3 grudnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Poetyckie krajobrazy Józefa Barana”.
Wzięły w nim udział dwie uczennice naszego gimnazjum, które zaprezentowały recytacje dwóch utworów. Decyzją komisji konkursowej Sylwia Pach zajęła I miejsce, a Magdalena Zorska II miejsce.
Zwyciężczynie konkursu międzyszkolnego reprezentowały gminę w powiecie, gdzie uczennica naszego gimnazjum Sylwia Pach zajęła I miejsce.
Opiekun konkursu
Maria Różowska

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I.    Postanowienia ogólne

§ 1


W Zespole Szkół w Tworkowej działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

§ 2


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im .I. J. Paderewskiego I publicznego Gimnazjum w Tworkowej.

§ 3


Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

§ 4


Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 5


Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a)    Powszechność współrządzenia.
b)    Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
c)    Autonomia.
d)    Jawność funkcjonowania.

§ 6


Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:
a)    Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami.
b)    Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c)    Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d)    Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
e)    Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
f)    Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.
g)    Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.


II.    Struktura Samorządu Uczniowskiego

§ 7


Organami Samorządu są;
a)    Zebranie plenarne uczniów szkoły.
b)    Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.
c)    Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, kronikarz, członkowie.

§ 8


Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:
a)    Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
b)    Kieruje pracą Samorządu.
c)    Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
d)    Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.
e)    Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
f)    Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
g)    Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
h)    Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

Art. 9


1.    Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
a)    Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych, raz w tygodniu.
b)    Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym.
c)    Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

2.    Samorząd opiniuje:
a.    kryteria przydzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
b.    ustalanie dni wolnych w szkole.

§ 10


Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:
a)    Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
b)    W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
c)    Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
d)    Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

§ 11


Kronikarz jako członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie kroniki Samorządu.


III.    Tryb przeprowadzania wyborów

§ 12


Komisja wyborcza:
a)    Składa się z pięciu wybranych uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
b)    Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
c)    Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.
d)    Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

§ 13


Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Tworkowej.

§ 14


Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający.

§ 15


Procedura zgłaszania kandydatów:
a)    Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłonionych podczas  zebrania plenarnego klasy.
b)    Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
c)    Lista kandydatów oraz ich charakterystyki muszą być upublicznione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.


§ 17


Zasady glosowania;
a)    Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.
b)    Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

§ 18


Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:
a)    Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
b)    Liczba kandydatów, którzy wejdą do Rady Samorządu Uczniowskiego zależy od liczby zwolnionych miejsc.
c)    Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą.
d)    Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.


IV.    Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 19


Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:
a)    Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek lub innych okoliczności, organizacji loterii po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
b)    Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.

§ 20


Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na:
a)    Zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego.
b)    Nagrody rzeczowe dla uczniów.
c)    Dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej organizowanej przez szkołę przy współpracy Samorządu Uczniowskiego.

§ 21


a)    Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałająca przy podejmowaniu decyzji z opiekunem samorządu.
b)    Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego powinny być ewidencjonowane i kontrolowane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


V.    Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22


Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.


VI.    Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 23


Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu, roczny plan pracy, rozliczenia finansowe, zeszyt protokołów, kronika Rady Samorządu Uczniowskiego.

VII.    Przepisy końcowe

§ 24


Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

§ 25


Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas.

Regulamin uchwalono dnia 25 września 2008 roku.

 

Opiekun SU mgr Beata Kania                                                                                         Dyrektor: Maria Włodarczyjk

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami.

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Czas do dyspozycji rodziców

1. Beata Pomorska

 poniedziałek 10:30-11:30

2. Marta Wnęk- Cabała

poniedziałek 7:40-8:00 oraz czwartek 7:35-8:00

3. Jolanta Mędrek

 wtorek 8:50-9:35

4. Anna Bukowiec

1 i 3 poniedziałek miesiąca 9:45-10:30

5. Regina Studzińska

 czwartek 8:50-9:35

6. Agnieszka Dorosz

 czwartek 10:35-11:20

7. Jolanta  Kantek

 środa 10:30-11:30

8. Marzena Nowak

 czwartek 10:35-11:20

9. ks. Wiesław Znamirowski

 piątek 8:50-9:35

10. Maria Różowska

 co drugi czwartek 10:35-11:20

11. Marta Potoczek

poniedziałek 10:35-11:20

12. Janina Buchowicz

poniedziałek 10:35-11:20 

13. Justyna Łagosz

poniedziałek 7:30-8:00

14. Anna Pawlik - Odbierzychleb

piątek 7:15-8:00

15. Joanna Święcicka-Policht

 wtorek 10:35-11:20

16. Gabriela Buchowicz

 środa 11:35-12:20

17. Magdalena Kozdrój

 środa 11:35-12:20 

18. Maria Reczyńska

 poniedziałek 8:00-8:30

19. Bartłomiej Wnęk

 poniedziałek 13:13-13:40

20. Natalia Góra

 poniedziałek 14:00-14:45

21. Agnieszka Słowińska

 

22. Marta Woda - Krzyżak

 

23. Antoni Orszulak 

 czwartek 8:50-9:45

Związek Harcerstwa Polskiego

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”

Czytaj więcej: Związek Harcerstwa PolskiegoDrużyna harcerska „Iskierki” liczy 15 członków z klas IV-VI. Opiekunem drużyny jest dh Marta Potoczek

Jest to grupa zorganizowana według jasnych zasad, działająca w zgodzie z ustaloną hierarchią, prowadzona przez świadomego wychowawcę, kształtująca pozytywną postawę młodego człowieka. Funkcjonujące w drużynie zasady i zwyczaje, symbole i obrzędowość, sprzyjają budowaniu szczególnej więzi, której istnienie sprzyja skutecznemu wychowaniu.

Drużyna regularnie spotyka się na zbiórkach. Ponadto drużyna spotyka się podczas innych, nieregularnych, ale wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć. Niekiedy członkowie drużyny urządzają ogniska oraz wspólne wyjścia w teren. Wyjeżdżają również na wycieczki, biwaki, obozy letnie i zimowe. Działanie w drużynie oznacza dla dziecka zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy poprzez praktyczne działania oraz kształtowanie postaw obywatelskich(dbanie o groby żołnierskie), społecznych (akcje charytatywne), patriotycznych(Święto Niepodległości, Konstytucja 3 maja), i ekologicznych(dbanie o rośliny i zwierzęta, segregowanie śmieci).

Zajęcia dodatkowe

NAUCZYCIEL CO ORGANIZUJE

Pawlik Anna

Zajęcia logopedyczne i surdologopedyczne, szkolny chór
Potoczek Marta

7 Drużyna Harcerska 'Iskierki'

Kozdrój Magdalena

Szkółka dziennikarska, szkolny chór

Buchowicz Janina

Zajęcia sportowe- siatkówka, zajęcia sportowe dla dziewcząt z kl. 1-4

Studzińska Regina

2 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”,   
opiekun  SK Caritas

 Kantek Jolanta

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

Woda-Krzyżak Marta

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ks. Znamirowski Wiesław 

Ministranci, opiekun SK Caritas

Mędrek Jolanta

Gimnastytka korekcyjna

Wnęk Bartłomiej

Gry ogólnorozwojowe dla chłopców