Karnawałowy bal przebierańców

Czytaj więcej: Karnawałowy bal przebierańców     W czwartek 12 lutego 2015 r sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, biedronek, motylków i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Dzieci bawiły się przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców. Nad całością czuwały wychowawczynie , które zadbały o dobry nastrój uczestników zabawy. W przerwie balu odbyła się prezentacja przebranych dzieci. Pomysłowość dzieci i rodziców w przygotowaniu strojów okazała się ogromna.
     Przebrane dzieci otrzymały słodycze a także zostały zaproszone na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
     Po balu dzieci obejrzały instruktaż filmowy na temat prawidłowego szczotkowania zębów. Miały też okazję wysłuchać jak się odpowiednio odżywiać, by mieć mocne i zdrowe zęby. Do codziennej higieny jamy ustnej zachęcali uczniowie klasy drugiej poprzez inscenizację ,,Dbajmy o zęby", a dzieci przedszkolne zaśpiewały piosenkę pt.,,Szczotka, pasta, kubek...". Na koniec p. Regina ogłosiła konkurs plastyczny ,,Jak dbam o zęby?", a także poinformowała o planowanej wizycie szkolnego stomatologa, czym sprowokowała obecnych do refleksji nad dbałością i stanem uzębienia.

Czytaj więcej: Karnawałowy bal przebierańców

Wyjazd na łyżwy w ramach zajęć wychowania fizycznego

Czytaj więcej: Wyjazd na łyżwy w ramach zajęć wychowania fizycznego     W dniu 6 lutego 2015 roku grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Janiny Buchowicz wzięła udział w wyjeździe na lodowisko do Nowego Sącza ( już trzeci raz z kolei tego roku).Młodzież poczyniła znaczne postępy w jeździe na łyżwach i świetnie sobie radzi. Opanowała podstawowe techniki jazdy tj. hamowanie , przekładanka oraz jazda po łuku. Czwartoklasistom ,którzy uczą się stawiać pierwsze kroki na lodowisku towarzyszył "pingwinek " czyli plastikowa figura na nartach, którą trzeba pchać dookoła lodowiska i tym samym utrzymać się na łyżwach.
     Po zakończonej jeździe wszyscy udali się do kina 5D .Była to dodatkowa atrakcja dla dzieciaków. Bawili się świetnie i nie straszne im były ekstremalne wyczyny na ekranie. Ponieważ było fajnie to zapewne wybierzemy się jeszcze kiedyś.

 

 

Walne Zebranie OSP

     O ważnej misji strażaków pełniących bezinteresowną służbę dla dobra i bezpieczeństwa człowieka mówiła  dyr. szkoły Maria Włodarczyk na  Walnym Zebraniu OSP w Tworkowej w dniu 31 stycznia 2015 r. Dziękując strażakom za współpracę ze szkołą powiedziała też, że szczególnie cieszy fakt, iż wśród druhów strażaków jest tak liczna grupa młodzieży – również dziewcząt. Pani Maria jest honorowym członkiem OSP w Tworkowej.

Czytaj więcej: Walne Zebranie OSP Czytaj więcej: Walne Zebranie OSP Czytaj więcej: Walne Zebranie OSP

Zabawa choinkowa

     Dnia 24 stycznia 2015 r. odbyła się Zabawa Choinkowa zorganizowana przez Komitet Rodzicielski.
Wszystkich obecnych przywitała orkiestra z Tymowej, która swoimi wykonaniami porwała do tańca liczne pary.
Uczestnicy mierzyli się z różnymi zadaniami i konkursami ("Wycieczka do zoo", "Szkoła ojców", "Zapatrzona para", "Kopciuszek", i inne), które wprowadziły przyjazną i integracyjną atmosferę oraz uatrakcyjniły wieczór.Warto nadmienić, iż każda osoba biorąca udział w konkurencjach została nagrodzona atrakcyjnymi upominkami.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim obecnym za udział w zabawie i wsparcie finansowe udzielone na rzecz naszej szkoły.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które zadbały o kulinarną stronę imprezy.

Czytaj więcej: Zabawa choinkowa Czytaj więcej: Zabawa choinkowa Czytaj więcej: Zabawa choinkowa

Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek


Czytaj więcej: Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek     W dniu 19 grudnia 2014r. odbył się międzyklasowy konkurs kolęd i pastorałek "Zaśpiewajmy Maleńkiemu", którego celem było krzewienie wartości religijnych i podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej. Udział w nim wzięły wszystkie klasy szkolne oraz dwie grupy przedszkolne. Uczestnicy wystąpili w różnobarwnych strojach: królów, aniołów i pastuszków, które wprowadziły obecnych w świąteczną atmosferę.
     Każda z grup wykonała utwór wspólnie ze swoim wychowawcą, prezentując przy tym nie tylko swój talent wokalno     -artystyczny,  ale również choreograficzny.  Konkurs był oceniany w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria - klasy I - III SP
II kategoria klasy IV - VI SP
III kategoria - klasy I - III Gimnazjum.

Czytaj więcej: Wigilia 2014 - konkurs kolęd i pastorałek

Konkurs literacki

Czytaj więcej: Konkurs literacki     Dnia 4 grudnia 2014 r. w Złotej odbył się międzygimnazjalny konkurs pod hasłem”Gimnazjada z Jeżycjadą „. Wszystkie zadania konkursowe dotyczyły lektury Pt. „Kalafior” M. Musierowicz.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Dominika Leszczyńska, Magdalena Zorska, Natalia Szpil. Konkurs obejmował rywalizację indywidualną, w której Dominika Leszczyńska zajęła III miejsce. Nagrodą w zmaganiach drużynowych był tort.
Opiekun konkursu:
M Różowska

Konkurs recytatorski

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski     3 grudnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Poetyckie krajobrazy Józefa Barana”.
Wzięły w nim udział dwie uczennice naszego gimnazjum, które zaprezentowały recytacje dwóch utworów. Decyzją komisji konkursowej Sylwia Pach zajęła I miejsce, a Magdalena Zorska II miejsce.
Zwyciężczynie konkursu międzyszkolnego reprezentowały gminę w powiecie, gdzie uczennica naszego gimnazjum Sylwia Pach zajęła I miejsce.
Opiekun konkursu
Maria Różowska

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I.    Postanowienia ogólne

§ 1


W Zespole Szkół w Tworkowej działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

§ 2


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im .I. J. Paderewskiego I publicznego Gimnazjum w Tworkowej.

§ 3


Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

§ 4


Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 5


Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a)    Powszechność współrządzenia.
b)    Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
c)    Autonomia.
d)    Jawność funkcjonowania.

§ 6


Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:
a)    Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami.
b)    Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c)    Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d)    Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej, zawodowej i sportowo-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
e)    Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
f)    Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.
g)    Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.


II.    Struktura Samorządu Uczniowskiego

§ 7


Organami Samorządu są;
a)    Zebranie plenarne uczniów szkoły.
b)    Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.
c)    Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, kronikarz, członkowie.

§ 8


Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:
a)    Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
b)    Kieruje pracą Samorządu.
c)    Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
d)    Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel młodzieży.
e)    Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
f)    Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
g)    Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
h)    Czuwa nad respektowaniem przez młodzież szkolną praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

Art. 9


1.    Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
a)    Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych, raz w tygodniu.
b)    Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym.
c)    Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

2.    Samorząd opiniuje:
a.    kryteria przydzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
b.    ustalanie dni wolnych w szkole.

§ 10


Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:
a)    Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
b)    W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
c)    Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
d)    Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

§ 11


Kronikarz jako członek Rady Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie kroniki Samorządu.


III.    Tryb przeprowadzania wyborów

§ 12


Komisja wyborcza:
a)    Składa się z pięciu wybranych uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
b)    Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
c)    Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.
d)    Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

§ 13


Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Tworkowej.

§ 14


Wybory odbywają się co roku i mają charakter uzupełniający.

§ 15


Procedura zgłaszania kandydatów:
a)    Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłonionych podczas  zebrania plenarnego klasy.
b)    Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
c)    Lista kandydatów oraz ich charakterystyki muszą być upublicznione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.


§ 17


Zasady glosowania;
a)    Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.
b)    Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

§ 18


Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:
a)    Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
b)    Liczba kandydatów, którzy wejdą do Rady Samorządu Uczniowskiego zależy od liczby zwolnionych miejsc.
c)    Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą.
d)    Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.


IV.    Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 19


Samorząd Uczniowski może pozyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:
a)    Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym między innymi: sprzedaży biletów wstępu na dyskoteki szkolne, sprzedaży gadżetów z okazji walentynek, andrzejek lub innych okoliczności, organizacji loterii po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
b)    Od sponsorów, na przykład Rady Rodziców.

§ 20


Z funduszu Samorządu Uczniowskiego realizowane mogą być wydatki na:
a)    Zadania związane z realizacją planu Samorządu Uczniowskiego.
b)    Nagrody rzeczowe dla uczniów.
c)    Dofinansowanie działalności: kulturalno-rozrywkowej, sportowej organizowanej przez szkołę przy współpracy Samorządu Uczniowskiego.

§ 21


a)    Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu Uczniowskiego współdziałająca przy podejmowaniu decyzji z opiekunem samorządu.
b)    Przychody i wydatki Samorządu Uczniowskiego powinny być ewidencjonowane i kontrolowane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


V.    Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22


Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.


VI.    Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 23


Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu, roczny plan pracy, rozliczenia finansowe, zeszyt protokołów, kronika Rady Samorządu Uczniowskiego.

VII.    Przepisy końcowe

§ 24


Młodzież występująca w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniana przez nauczycieli.

§ 25


Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany w głosowaniu jawnym podczas zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego z gospodarzami klas.

Regulamin uchwalono dnia 25 września 2008 roku.

 

Opiekun SU mgr Beata Kania                                                                                         Dyrektor: Maria Włodarczyjk

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami.

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Czas do dyspozycji rodziców

1. Beata Pomorska

 

2. Marta Wnęk- Cabała

 

 

3. Jolanta Mędrek

 

 

4. Edyta Czyżycka

 

 

5. Regina Studzińska

 

 

6. Agnieszka Dorosz

 

 

7. Jolanta  Kantek

 

 

8. Anna Włodarz

 

 

9. ks. Wiesław Znamirowski

 

 

10. Maria Różowska

 

 

11. Marta Potoczek

 

Każdy wtorek miesiąca
godz. 16.00 - 17.00

12. Janina Buchowicz

 

Każdy poniedziałek miesiąca 
godz. 12.30-13.30

 

13. Czesław Żurek

 

 

14. Anna Pawlik-Odbierzychleb

 

 

15. Joanna Święcicka-Policht

 

 

16. Gabriela Buchowicz

 

17. Magdalena Kozdrój

 

 

18. Maria Reczyńska

 

 

19. Bartłomiej Wnęk

 

 

20. Natalia Góra

 

 

21. Agnieszka Słowińska