Konkurs plastyczny o uzależnieniach

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY - NIE!”

I. Cele.

Promowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia.

Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z wszelakiego rodzaju uzależnień.

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

II. Warunki uczestnictwa.

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej,
osoba odpowiedzialna za konkurs to Marta Potoczek.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIIII.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Format pracy – A4 lub A3.

Technika pracy – dowolna.

Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem a także klasą, do której uczeń uczęszcza.
Zgłaszana praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu.

III. Terminy.

Prace należy składać u organizatora do dnia 19 czerwca 2024 r. (środa);

Rozstrzygnięcie nastąpi 23.06.2024 r. podczas pikniku.

IV. Kryteria oceny.

Prace będą oceniane pod względem ich oryginalności, pomysłowości, samodzielności.

Ocenie podlega również dobór technik i środków artystycznych.

V. Nagrody.

Komisja konkursowa może przyznać I, II i III miejsce, a także 3 wyróżnienia.

Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie szkolnej, a prace nagrodzone również na stronie internetowej szkoły.

Laureaci otrzymają również pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez MOPS w Czchowie.

 

Zapraszamy do udziału!