Komunikat nr 8 odnośnie zmiany organizacji pracy szkoły od dnia 22 marca 2021 r

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej z dnia 18 marca 2021r. w sprawie: zmiany organizacji pracy szkoły od dn. 22 marca 2021 r.

 Od dnia 22 marca do dnia 11 kwietnia br. na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Tworkowej:

  • prowadzi kształcenie zdalne dla klas I -VIII

  • prowadzi kształcenie stacjonarne dla oddziału przedszkolnego oraz prowadzi niektóre zajęcia stacjonarne dla niektórych uczniów klas I – VIII

  • prowadzi stacjonarnie w każdy wtorek i czwartek konsultacje dla klasy VIII, której na ten czas zmienia się podział godzin w środę i czwartek w zakresie przedmiotów: język polski i chemia

Wszystkie lekcje odbywają się według obowiązującego podziału godzin.

Wszystkie zajęcia stacjonarne organizowane są w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, a za udzielanie im niezbędnych informacji odpowiedzialni są wychowawcy.

Szczegółowe zasady stacjonarnego funkcjonowania szkoły określa Regulamin funkcjonowania szkoły od września 2020 r. oraz aneks nr 3 do Regulaminu z dnia 18 marca 2021 r.

Beata Pomorska

Dyrektor PSP w Tworkowej